Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"ПРОГРАМА “СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОСВОБОДЕНИ КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”

 

Програмата  стартира през 1999 г. след предварително проучване на опита на Украйна в тази област и след идентифициране на предстоящ обществен проблем, за решаването на който държавата ще се нуждае от подкрепата на неправителствения сектор. Реформата в Българската армия по План 2004 наложи освобождаването от редовете на Въоръжените сили голям брой кадрови военнослужещи. Ре-интегрирането им в гражданското общество е сложен и болезнен процес, за чието успешно протичане е необходимо партньорството на различни сектори и институции. В тази връзка през 1999 г. бяха проведени консултации с президента Петър Стоянов, с ръководството на Министерство на отбраната и на Генералния щаб, на които моделът за социална адаптация, изработен от Фонда за икономическо развитие “Сорос” – Ню Йорк, прилаган вече в различни държави и адаптиран от Фондация “Ресурсен център” към българските условия, бе приет и подкрепен от тези институции като база за стартирането на Програмата и в България. Решаващ момент за реализацията на Програмата се оказа посещението на директора на Фонда за икономическо развитие “Сорос” Пьотр Корински и зам.директора Нийл Делаурентис и последвалото начално финансиране от Фонда.

 

Програмата се осъществява в сътрудничество с Министерството на отбраната на основание сключен договор от 16 февруари 2000 г.  Представена е и е одобрена от Главната квартира на НАТО, а през 2001 г. е подкрепена и от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Програмата се финансира от правителствата на Норвегия, Холандия и Люксембург, от Института за икономическа развитие – Ню Йорк, и др.

 

Целта на Програмата е:

  • Да подпомогне прехода на освободените военнослужещи към цивилния начин на живот и интеграцията им в гражданското общество при приемливо ниво на социално напрежение;

  • Да подпомага освободените и подлежащи на освобождаване кадрови военнослужещи и членове на техните семейства за реализацията им на пазара на труда.

Програмата поддържа тясно сътрудничество с Бюрата по труда на Агенцията по заетостта и договорни взаимоотношения с Българската асоциация за регионално развитие, Центъра за икономическо развитие, Американския университет в Благоевград и др.

 

Програмата се реализира от изградените съвместно с Министерството на отбраната Центрове за преквалификация и социална адаптация /ЦПСА/ в градовете София, Пловдив, Сливен и Велико Търново и от Регионалните информационни центрове  /РИЦ/ във Варна и Стара Загора.

Дейности на ЦПСА:

ü      Провеждане на срещи във военните поделения и гарнизони с цел информиране на военнослужещите за услугите, които Програмата предоставя;

ü      Регистриране на военнослужещите и членове на техните семейства, създаване на база данни, улесняваща намирането на подходящ кандидат за всяко заявено в центровете свободно работна място;

ü      Предоставяне на информация за необходимите документи и реда за участие в мотивационни и преквалификационни курсове;

ü      Организиране и провеждане на мотивационни тренинг курсове, на които военнослужещите и членовете на семействата им получават знания и умения за търсене на работа, за кандидатстване и подготвяне на необходимите документи за работа, както и за явяване на интервю;

ü      Предоставяне на информация за обучаващи организации, предлагащи преквалификационни курсове;

ü      Професионално ориентиране чрез подпомагане при избора на нова професия и на подходящ курс за преквалификация;

ü      Съдействие при търсене и устройване на работа;

ü      Предоставяне на индивидуални консултации:

·  Финансово-икономически;

·  Социалнопсихологически;

·  Юридически.

ü      Съдействие и оказване на практическа помощ на желаещите да започнат собствен бизнес за генериране на бизнес идеи и първоначални знания за стартирането му. Изготвяне на бизнес план и юридически консултации;

ü      Иницииране на проекти за разкриване на нови работни места;

ü      Създаване на ползотворни връзки и контакти с бюра по труда, агенции по човешки ресурси и работодатели с цел обявяване на свободни работни места;

ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ  УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЦПСА, СА БЕЗПЛАТНИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА!

 

Ефективност на Програмата

 

Програмата получи регионално и международно признание, като изграденият модел и натрупаният опит бяха предоставени като ноу-хау в Румъния, Югославия и Хърватска. Тя беше оценена като Програма с висок социален и икономически ефект от висши представители на Пакта за стабилност:

 

“Никога не съм виждал такава ефективност на инвестирани пари и положителни резултати. Сега разбирам защо Румъния, Хърватска и Югославия искат точно такива проекти, защото вие давате един положителен пример”

/Бодо Хомбах, Главен координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, октомври 2001 г./

 

“Вие сте свършили отлична работа и аз съм изключително радостен да бъда сред Вас както и да донеса това послание.... Това, което ние трябва да направим е постигнатото от Вас да стане не само достояние на обществеността във Вашата страна и Региона, но и извън тези граници... Сърдечни благодарности и дълбока признателност за свършената работа, която трябва да продължи в името на предизвикателството за Обединена Европа.”

/Ерхард Бусек, Главен координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, септември 2002 г./

 

През 2002 и 2003 г. Програмата придоби и регионално измерение, като натрупаният през годините български опит бе предаден на колегите от Сърбия и Черна Гора за стартиране на подобна програма и там. До края на 2003 г. на посещение във Фондация “Ресурсен център” ще бъде делегация от Албания, която ще се запознае с нашия модел и опит и ще подготви старта на Програма за социална адаптация и на тяхна територия.

 

Стелиян Стойчев

Програмен директор

 

Лице за контакти за Програмата:

Нели  Иванова 

София 1000, ул. Сердика 20

Тел. 02/915 48 60, факс 02/ 915 48 51

e-mail: ivanova@ngorc.net


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net