Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

За програмата

Сътрудничество

Обучение

Издание


Създаване на положителен обществен имидж на неправителствените организации в България  

 

Съдържание на проекта и мотивация

С началото на демократичните промени от 1989г. започна и формирането и на гражданското общество и неговите субекти  - неправителствените организации. За съжаление, въпреки положителните си тенденции на развитие и укрепване НПО не можаха да изградят положителен обществен имидж. Заради няколко случая на явни злоупотреби на организации свързани с управляващи кръгове обществеността формира негативна нагласа относно дейността на фондациите и сдруженията.  У хората се изгради трайна представа, че те са свързани единствено с негативни явления, като “корупция”, “пране на пари” и неправомерно набиране и разходване на средства, че фондациите са инструмент на съмнителни финансови операции.

Потресаващи са резултатите от проведената анкета от NETINFO. На въпроса “Ако утре нестопанските организации спрат да работят?”  участниците са дали следните отговори (в абсолютни стойности) – Никой няма да забележи – 109 души; Ще престанат да се харчат грешни пари – 44 души; и едва 16 участници смятат че ще се загуби традицията за благотворителност!

Тези данни дават основание да се смята, че мнозинството от хората  не познават структурата,  същността и начина на работа на НПО, а изграждат негативно мнение за тях от няколко спорадични, силно медийно тиражирани скандала около организации свързани със “силните на деня” , чиято дейност няма нищо общо с начина на работа на целия нестопански сектор. Това недоверие не дава възможност на хората да разберат потенциала на гражданските организации, като механизъм за контрол на държавните и общински органи и като средство за решаването на проблеми от местен и национален характер. Гражданите не виждат себе си чрез своята гражданска активност, като участници при формирането на обществената политика.

 

Цел на проекта                                                                                                                        

1.      Подобряване на видимостта на НПО сектора.

Подцели

1.  Развитие на умение на НПО сектора за комуникация с медиите;

2.      Създаване на положителен обществен имидж на неправителствените организации и повишаване на общественото доверие към третия сектор въобще.

3.      Създаване на активно партньорство между НПО и медиите.

Дейности

1.      Социологически обзор – да се определят обществените отношения( проучване на медиите,гражданите, местните власти);

2.      Препоръки относно най – добрите практики за комуникация и работа с медиите;

3.      Идентифициране на нуждите за подсилване на комуникационните умения на НПО;

4.      Подготвяне на обучителна програма и материали (брошури, наръчници за работа с медиите,помагала за комуникационно поведение на НПО и др.);

5.      Провеждане на обучение ( обучение на треньори и представители на НПО );

6.      Развитие на стратегия за повишаване на видимостта на третия сектор;

7.      Организиране на кампания за подобряване на имиджа на НПО сектора и увеличаване от там на визуалността ( публикации, кръгли маси с медиите, пресконференции и др.).

 

Резултат

1.           Подобрени възможности за обучение на представители на НПО относно развиване на комуникацията;

2.           Подобрени умения на НПО и ресурсните центрове на НПО за комуникация с медиите;

3.           Подобрени средства за комуникация(web-site на национално и регионално ниво);

4.           Повишена видимост/яснота на НПО сектора;

5.           Повишена подкрепа от и сътрудничество с гражданите и властите.

 

От реализирането на проекта ще спечелят и неправителствените организации. Те ще придобият популярност, ще спечелят доверие и подкрепа. Организациите ще се обучат да работят с медиите, така че тяхната работа и техните послания да стигат до обществото. Чрез подобряване на образа на НПО в публичното пространство ще се създадат предпоставки за привличане на нови членове и доброволци за каузата на третия сектор.  Проектът ще извършва дейностите си при пълно спазване на правилото за равнопоставеност на половете.

В крайна сметка с реализирането на проекта, с промяната на нагласите спрямо третия сектор ще спечели  цялото ни общество – гражданите, неправителствените организации, медиите, централната и местна власт.

Проектът е реализиран въз основа на  договор за съвместна дейност между фондация”Ресурсен център и фондация”БЕВА”с финансовата подкрепа на Канадското посолство

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net