Resource Center Foundation


 

ЗАЕМИ ЗА МЕЖДИННО ФИНАНСИРАНЕ

Заемополучатели

Заемите за междинно финансиране  се предоставят на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейности по програми, одобрени и финансирани в бъдеще от чужди и местни донори. Заемите се отпускат на НПО, които могат да докажат, че са в състояние ефективно да използват предоставените средства и да издължат в договорения срок сумата на заема и лихвите по него. Организациите трябва да се ползват с добро име в общността на неправителствените организации. Те трябва да докажат опит, съответстващ на характера на програмата, която ще реализират.

Критерии

За да бъдат одобрени за отпускане на заем, кандидатстващите организации трябва да отговарят на следните критерии:

 • Да имат сключен договор с организацията – донор за бъдещо финансиране на програмата;

 • Да приемат възможността от установяването от страна на заемодателя на пряк контакт с организацията - донор във връзка с отпускането на заема;

 • Да приемат да подпишат запис на заповед като форма на гаранция;

 • С предимство ще се ползват организациите, предоставили препоръки от утвърдени ЮЛНЦ;

Допустима употреба на средствата

 • Заемът не трябва да се използва за дейности извън програмата, за която е предназначен.

 • Заемът не може да се използва за погасяване на други заеми и задължения.

Лихвена политика

            Лихвата по тези заеми се определя на 10% на годишна база и няма да зависи от промените в основния лихвен процент.

Размер и срок на заема

Размерът и срокът на заема трябва да бъдат съобразени с конкретните нужди на заемополучателите и възможностите им да го погасят.

 • Максимален размер-  20 000 лева                 

 • Минимален  размер -    1 000 лева

 • Заемът се отпуска за срок до 12 месеца.

Гарантиране

 • Заемите от този тип се гарантират с договора за бъдещо финансиране с организацията донор.

 • Като допълнителна гаранция за изпълнение на условията на договора за заем  заемополучателят подписва запис на заповед на приносител.

 • Фондацията си запазва правото да поиска и допълнителни обезпечения – такива, каквито се изискват при заемите за стопанска дейност.

Изплащане на заема

Заемите се изплащат еднократно или на няколко вноски в зависимост от   възможностите на клиента.

Необходими документи

Формуляр

За информация:

Албена Маринова

albena@ngorc.net

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net