ПРОГРАМА  СЪВМЕСТЕН ФОНД ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ BG0107-05-01

Съвместен фонд за малки проекти по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2001 подкрепи 12 проекта на обща стойност 490 361 Евро, от които 427 198 Евро са безвъзмездна помощ от Европейския съюз по програма ФАР, а останалите са собствен принос на подкрепените организации.

Съвместен фонд за малки проекти /СФМП/ 2001 се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и технически ще се подпомага от фондация Ресурсен център.

Р е с у р с и :

Финансирани проекти
Ръководство
Събития
Контакти
Отчети
   1. Месечен
   2. Междинен
       Финансов
       Технически

ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ:
  • Насърчаване и подкрепа за създаването на устойчиви структури между местни и регионални организации в крайграничния район България – Румъния
  • Изграждане и развитие на специфични умения на човешките ресурси от местни и регионални институции, включени в регионално и трансгранично партньорство
  • Развитие на местната и регионална икономика и създаване на заетост
  • Развитие и насърчаване на ефективни и работещи структури


ЗАДАЧИ:

  • Администриране на СФМП България – Румъния 2001
  • Подпомагане успешното осъществяване на подкрепените проекти
  • Обществена разгласа на целите и резултатите по програма ФАР - СФМП България – Румъния 2001

ДЕЙНОСТИ:

  • Представяне на програмата – медии, интернет, брошури, сборник профили на финансираните проекти в края на програмата
  • Мониторинг